Vår webbadress är: https://www.cefsverige.se

Vi på CEF Sverige- Barn och Tro värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på CEF Sverige samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

CEF Sverige är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

CEF Sverige – Barn och Tro
Org nr:  802476-7306
Adress: Backegårdsvägen 4, 459 30 Ljungskile
Tel: 0730-291575
kontakt@cefsverige.se

Hur samlar vi in personuppgifter, vad samlas in och vad är ändamålet

CEF Sverige samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra uppdraget som begärts. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, kontaktuppgifter och ibland personnummer. Andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst eller vara du har bett oss om hjälp med eller för att skicka nyhetsbrev etc. via e-post eller brev.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.